تیتر یک آنلاین titre1online.ir
پایگاه خبری و تحلیلی طلا و ارز بازار ارز دولت مجلس
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ - Saturday 23rd February 2019

شما اینجا هستید :
خانه » اقتصادی » بيمه‌ سرقت کدام موارد را تحت پوشش خود قرار می دهد؟
شناسه نویسنده : 51 شناسه خبر : 205888 تاریخ انتشار : ۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۲:۰۷

بيمه‌ سرقت کدام موارد را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

در بيمه‌ دزدي‌ منازل‌ مسكوني‌ مي‌توان‌ وجوه‌ نقد، فلزات‌ قيمتي‌ و همچنین اوراق‌ بهادار را با توافق‌ بيمه‌گر و تا مبلغ‌ معين و مشخصی بيمه‌ كرد؛ توجه داشته باشید معمولا در اين‌ مورد، حدود تعهدات‌ بيمه‌گر محدود است‌.

به گزارش تیتر یک آنلاین، هر ساله‌ در سراسر دنيا، وجوه‌ نقد، جواهر آلات‌ و ساير اجناس‌ قيمتي‌ به‌ وسيله‌ دزدان‌ به‌ سرقت‌ مي‌رود و اين‌ سرقت ها مبالغ‌ هنگفتي‌ را دربرمي‌ گيرند عليرغم‌ استفاده‌ از سيستم هاي‌ پيشرفته‌ در كارخانه‌ ها، منازل‌ و واحدهاي‌ تجاري‌، دزدان‌ حرفه‌ اي‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌ دهند. از آنجمله‌ سارقان‌ منازل‌ مسكوني‌، دله‌ دزدان‌ فروشگاه ها،كيف‌ زن ها، سارقان‌ بانك ها و جواهرفروشي ها، دزدان‌ انبارهاي‌ كالا، سارقان‌ مسلح‌ و ساير گروه هاي‌ فعال‌ در اين‌ زمينه‌ رامی توان‌ نام‌ برد.

بيمه‌ دزدي‌ کدام موارد را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

با توجه‌ به‌زيان‌ هنگفتی كه‌ اين‌ دزدي ها براي‌ انسان ها به‌ وجود مي‌ آورد، براي‌ اولين‌ بار درحدود يك‌ صد سال‌ پيش‌ مؤسسه‌ لويدز لندن‌ اقدام‌ به‌ ارائه‌ بيمه‌ نامه‌ دزدی كرد. به‌ طور كلي‌ پوشش‌ بيمه‌ دزدي‌ و سرقت‌ را می توان‌ به‌ سه‌ دسته‌ كلي‌ تقسيم‌ كرد :

الف- بيمه‌ سرقت‌ از منازل‌ مسكوني‌

ب- بيمه‌ سرقت‌ از واحدهاي‌ تجاری و صنعتی (مغازه‌ها، ادارات‌، انبارها، كلوپ هاي‌ ورزشي‌ و كارخانه‌ها)

پ- بيمه‌ دزدی از بانك ها

در اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌، خطر دزدي‌ و خساراتي‌ كه‌ در اثر دزدی به‌ بيمه‌گذار وارد مي‌شود، بيمه‌ مي‌گردد. معمولا بيمه‌ دزدی با ساير بيمه‌ نامه‌ ها تركيب‌ مي‌ شود كه‌ از رايج‌ ترين‌ آن ها تركيب‌ با بيمه‌ آتش‌سوزی است.

 

۱- موارد تحت‌ پوشش‌ بيمه‌گر

لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ بيمه‌ دزدي‌، خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌ (فقدان‌ كالا) و يا خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌، به‌اشياء مورد بيمه‌ و يا خسارات‌ وارد به‌ محلي‌ را كه‌ اشياء مورد بيمه‌ در آن‌ قرار دارد تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌دهد. اما در بيمه‌ دزدي‌ خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ زماني‌ قابل‌ جبران‌ است‌ كه‌ سرقت‌ با شكستن‌ حرز همراه‌ باشد و سارق‌ ياسارقان‌ به‌ يكي‌ از طرق‌ زير به‌ قصد سرقت‌ وارد محل‌ مورد بيمه‌ شده‌ باشند

– شكستن‌ در يا پنجره‌ و يا سوراخ‌ كردن‌ سقف‌ و ديوار

– ورود به‌ محل‌ مورد بيمه‌ بطور مخفيانه

– ورود به‌ محل‌ مورد بيمه‌ از طريق‌ بالا رفتن‌ از ديوار

– ورود از در مورد بيمه‌ بوسيله‌ كليدهاي‌ ساختگي

– باز كردن‌ در با كليدهاي‌ اصلي‌ مشروط بر اينكه‌ كليدهاي‌ مزبور به‌ صورت‌ غيرقانوني‌ و از راه‌ دزدي‌ در اختياردزدان‌ قرار گرفته‌ باشد

باتوجه‌ به‌ مطالب‌ ذكر شده‌، كليه‌ خسارات‌ وارد به‌ اشياء مورد بيمه‌ اعم‌ از سرقت‌، بروز خسارت‌ به‌ اشياء و يا خود مورد بيمه‌، غارت‌ اموال‌ بيمه‌ اعم‌ از اينكه‌ با اعمال‌ زور و حادثه‌ توأم‌ باشد يا خير، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار دارد

در بيمه‌ دزدي‌ منازل‌ مسكوني‌ مي‌توان‌ وجوه‌ نقد، فلزات‌ قيمتي‌ و اوراق‌ بهادار را نيز با توافق‌ بيمه‌گر و تا مبلغ‌ معيني‌ بيمه‌ كرد كه‌ معمولا در اين‌ مورد حدود تعهدات‌ بيمه‌گر محدود است‌. سرقت هاي‌ مسلحانه‌ از بانك ها در زمان‌ حمل‌ وجوه قد بين‌ شعب‌ و خزانه‌ و يا موجودي‌ صندوق ها و پشت‌ گيشه‌ها هم‌ براساس‌ شرايط خاصي‌ تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌گيرد.

خطرات‌ ناشي‌ از تصادف‌ اتومبيل‌ حامل‌ وجوه‌ نقد، سوانح‌ مربوط به‌ هواپيماي‌ حامل‌ وجوه‌ نقد و اوراق‌ بهادار، از جمله‌ هواپيما ربايي‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌. معمولا حق‌ بيمه‌ اين‌ گونه‌ بيمه‌ نامه‌ ها در مورد خزانه‌ ها باتوجه‌ به‌ نوع‌ خزانه‌ و امكانات‌ ايمني‌ و نگهداري‌ آن‌ محاسبه‌ مي‌شود، حال‌ آنكه‌ وجوه‌ در راه‌ و در جريان‌ حمل‌ و همچنين‌ وجوه‌ موجود در شعبه‌ و گيشه‌ براساس‌ حجم‌ گردش‌ پول‌در طول‌ سال‌ و با درنظر گرفتن‌ امكانات‌ ايمني‌ محاسبه‌ مي‌گردد. در سرقت‌ از بانك ها، معمولا سرقتهايي‌كه‌ با شكستن‌ حرز همراه‌ است‌ و يا سرقتهاي‌ مسلحانه‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ قرار مي‌گيرند. سرقت‌ توسط كاركنان‌ بيمه‌گذار (كاركنان‌ بانك‌) تحت‌ پوشش‌ نيست‌. در پوشش‌ دزدي‌ بانكها، باتوجه‌ به‌ نوع‌ فعاليت‌آنها، اوراق‌ بهادار، مسكوكات‌ طلا و ارزهاي‌ خارجي‌ هم‌ داراي‌ پوشش‌ هستند

 

۲- موارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گر (استثنائات‌)

در انواع‌ بيمه‌ نامه‌ دزدي‌، موارد زير مستثني‌ و خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌. مگراينكه‌ با توافق‌ قبلي‌بيمه‌گر و بيمه‌گذار، بعضي‌ از آنها با اضافه‌ نرخ‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گيرند؛

– خسارات‌ وارد به‌ وجوه‌ نقد، ارزهاي‌ خارجي‌، تمبر، سفته‌ و انواع‌ اوراق‌ بهادار

– خسارات‌ ناشي‌ از تباني‌ و همدستي‌ دزد با هر يك‌ از كاركنان‌ و مستخدمان‌ بيمه‌گذار

– خسارات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از اشعه‌ يون‌زا، راديواكتيويته‌، تشعشعات‌ و سوخته‌هاي‌ هسته‌اي‌ وفضولات‌ اتمي‌ و يا مواد منفجره‌ در محل‌ مورد بيمه

– خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌ داخلي‌ و خارجي‌، غارت‌، اقدامات‌ خصمانه‌ دشمن‌ خارجي‌،شورش‌،بلوا، ضبط، قيام‌ و ملي‌ شدن

– عدم‌النفع‌ ناشي‌ از خسارت

– عدم‌ صداقت‌ و امانت‌ كاركنان‌ بيمه‌گذار

– اشتباهات‌ دفتري‌، حسابداري‌ و كامپيوتري‌ (عمدي‌ يا سهوي‌)

– خسارات‌ ناشي‌ از حمل‌ پول‌ در وسيله‌ حمل‌ بدون‌ محافظ، جز در مواردي‌ كه‌ اضطراري‌ و معقول‌باشد

منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲۲ بهمن ۹۷ دسته بندی :
ارسال دیدگاه ها بدون دیدگاه
تبلیغات

تبلیغات

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ - Saturday 23rd February 2019