اقتصادیویژه

ماده ۱۷۷ مالیات های مستقیم چیست؟ + وظایف مودیان چیست؟

موضوع ماده ۱۷۷ ، مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این‌صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی ‌منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ‌اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که ‌مودی اظهارنامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

موضوع ماده 177
موضوع ماده ۱۷۷

موضوع ماده ۱۷۷

تبصره ۱ ـ هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات ‌مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی‌ یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب‌ مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ ـ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که ‌مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است‌، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳ ـ صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ‌شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای ‌معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت ازکلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره‌ امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که ‌برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است‌، نخواهد بود.

Image result for برخی از وظایف مودیان مالیاتی

برخی از وظایف مودیان مالیاتی

شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی علاوه بر تدوین قوانین و مقرراتی که بر پایه مودی محوری باشد این است که مودیان مالیاتی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود اطلاع و آگاهی کامل داشته باشند که برپایه همین موضوع سازمان امورمالیاتی وظائف مودیان مالیاتی در فصل پنجم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم از مواد ۱۷۷ تا ۱۸۱ به شرح ذیل بیان داشته است.
۱) طبق ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مالیاتی بایستی اظهارنامه های موضوع قانون مالیاتی های مستقیم را که مکلف به تسلیم آن در موعد مقرر (اشخاص حقوقی به مدت چهار ماه پس ازپایان سال مالی و اشخاص حقیقی به مدت سه ماه پس ازپایان سال شمسی یا همان پایان خرداد ماه ) هستند به تفکیک و با اخذکد رهگیری از طریق نرم افزارالکترونیکی اظهارنامه تسلیم نمایند.
تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد. مصادف با ایام تعطیل رسمی یا عمومی می گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور حسب مورد مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور می باشد.
تبصره ۲ ماده ۱۷۷قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهای که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران است چنانچه در ایران دارای نمایندگی، شعبه ونماینده باشند تکالیف مربوطه بر عهده نماینده آنها می باشد.
طبق تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت یا ثبت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.که انجام ندادن این تکلیف موجب جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی ونیز محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی می شود.
۲) ماده ۱۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودی چندین محل سکونت داشته باشد موظف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی به اداره امور مالیاتی معرفی کند در غیر اینصورت خود اداره امورمالیاتی می تواند هر کدام از محل های سکونت مودی را بعنوان محل اصلی سکونت تلقی کند.
۳) مودیان مالیاتی موظفند دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی در اختیار ماموران مالیاتی وهیات های بازرسی قرار دهند در غیر اینصورت مشمول مجازات و از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد رسیدگی محروم می شوند.
– استفاده از سامانه فروشگاهی از دیگر تکالیف مودیان است که باید با توجه به نوع شغل نسبت به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه های فروشگاهی (صندوق فروش) اقدام نمایند.مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را در موعد مقرر، در این سامانه ثبت نمایند. مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق های مالی تعیین شده در قوانین بهره مند خواهند شد.
– ارسال فهرست معاملات صاحبان مشاغل موظفند بر اساس ماده ۱۶۹ نسبت به صدور صورتحساب برای معاملات اقدام و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.مودیان مالیاتی می توانند از طریق سامانه ارسال صورت معاملات (۱۶۹) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین پرداخت و دریافت بابت قراردادها، صادرات، واردات، حق العمکاری و مدیریت پیمان، بیمه، اجاره اقدام نمایند. دوره ارسال اطلاعات سه ماهه (فصلی) بوده و می بایست تا چهل و پنج روز (۴۵ روز) پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود .
– مالیات حقوق :طبق ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
– در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بنا به اختیار مفاد ماده ۱۸ مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات در خواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند. تا کنون طی هشت مرحله برخی از فعالان اقتصادی برای اجرای قانون فراخوان شده اند.
طبق ماده ۱۹ مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، صادر ومالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم ومالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند وقابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین وتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.

سازمان امور مالیاتی

بیشتر بخوانید:

ماده ۲۱۹ مالیات مستقیم

ماده ۲۳۷ مالیات مستقیم

ماده ۲۷۲ مالیات مستقیم

ماده ۲۵۱ مالیات مستقیم

ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم

ماده ۲۴۴ مالیات مستقیم

ماده ۱۰۰ مالیات مستقیم

ماده ۱۸۶مالیات مستقیم

امتیاز مطلب
برای امتیازدهی کلیک بفرمایید
[نتیجه: ۰ میانگین: ۰]
0 0 آرا
Article Rating
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
دکمه بازگشت به بالا